Algemene Verkoopsvoorwaarden

Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze prestaties. Zij vormen de essentiële voorwaarden van alle bestellingen of afgesloten contract.

 

 1. Onze tarieven zijn steeds vrijblijvend en zonder verbintenis, en mogen aangepast worden tijdens het jaar zonder voorafgaand bericht. Onze offertes buiten het tarief, eveneens zonder verbintenis, blijven geldig gedurende 1 maand na hun datum, behalve anders vermeld. Na goedkeuring en schriftelijke bevestiging onzerzijds zijn orders en overeenkomsten door onze vertegenwoordigers afgesloten slechts geldig.

 

 1. In geval van door ons erkend foutieve leveringen beperkt onze verantwoordelijkheid zich tot vervanging of terugname van het foutieve gedeelte van de goederen tegen de gecontracteerde prijs naar onze eigen keuze. De aanvaardbaarheid ener klacht betreffende geleverde goederen beoogt de schriftelijke kennisgeving binnen het tijdperk van ACHT DAGEN na levering.

 

 1. De orders zijn uitvoerbaar zonder waarborg van vaste leveringsdatum : de uitvoering ervan geldt dan ook als enige aanduiding en voor de koper bestaat de mogelijkheid niet de verbintenis te verbreken, de goederen te weigeren, of schadevergoeding te eisen. Indien, om de koper uit de nood te helpen, wij verplicht zijn om het onmogelijke te doen om de normale leveringstermijnen te verkorten, alle bijkomende kosten hieromtrent volledig ten laste zullen zijn van de koper. In geval van bestellingannulering door de koper, ongeacht de reden, en vooraleer de levering begonnen is, behouden wij het recht, in het kader van art. 1794 van het Belgische Burgerlijk Wetboek, een schadevergoeding te eisen van 40% van het bestelde bedrag boven de reeds gedane kosten ter uitvoering van de bestelling.

 

 1. Onze verantwoordelijkheid is geenszins verworven bij doorverkoop door onze afnemer-klant, behalve voor fabrieksfouten en/of verborgen gebreken. Onze producten zijn gewaarborgd tegen deze fouten en gebreken voor een periode van 12 maanden, vanaf aankoopdatum, tenzij andere melding gevoegd bij het product. De verkochte goederen zijn gewaarborgd conform aan de reglementering ter zake, i.e. art. 1641 tot 1649 van het Belgische Burgerlijk Wetboek.

 

 1. Al onze facturen zijn, behoudens anders gesteld, contant, netto, zonder rabat en op onze maatschappelijke zetel of onze bankrekening betaalbaar. Elk bedrag dat niet binnen de vooropgestelde termijn betaald werd, wordt belast met een interestvoet van 12% per jaar, en dit zonder verwijl. Bovendien, in geval van laattijdige betaling, zal het factuurbedrag met 15% verhoogd worden, om de hierdoor opgelopen schade te dekken. De bedragen van de betalings- of dekkingskosten en van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn ten laste van de koper. Mits dekking zijn checks en wissels geldig.

 

 1. Zonder afwijking aan andersluidende bepalingen als aangehaald sub 5 hierboven, voorzien wij in de mogelijkheid gebeurlijke volgende bestellingen te vernietigen bij overschrijden van de voorziene betalingstermijn, alsook om de gebeurlijke en wettelijke rente en schadevergoeding toe te passen. Tot kontante betalingen kan door ons worden uitgenodigd wanneer de geldelijke toestand van de koper twijfelachtig is, temeer als faillissement of een surseance worden vooropgesteld.

 

 1. Onze aansprakelijkheid is niet verworven bij beschadiging, diefstal of verlies gebeurt bij het vervoer, indien de melding van deze vaststelling niet voorkomt op de leveringsbon (of verzendnota) en niet opgetekend door de leveraar. De koper moet dan zijn rechten laten gelden tegenover de vervoerder. Zonder vermelding van eventuele ontbreken of vastgestelde fouten bij de levering, is het aanbrengen van de handtekening gelijkwaardig met het aanvaarden zonder voorbehouden van de goederen, zowel van het aantal als voor de goede staat van de colis. Bij weigering voor het zetten van de handtekening voor ontvangst met het aantal colis, behoudt de verkoper zich het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

 

 1. Aan deze voorwaarden afwijkende bepalingen worden bij de uitvoering van de orders niet geëerbiedigd.

 

 1. De prompte naleving van de betalingsnormen wordt niet in het gedrang gebracht door het bestaan van claims en/of klachten. Elke afwijking van deze voorwaarden weergegeven op de bestelbon van onze klanten zal beschouwd worden als nul en nietig. Telefonische bestellingen dienen verplicht schriftelijk bevestigd te worden (fax, briefwisseling en/of e-mail). De bestellingen ontvangen per fac-simile (fax), e-mail en/of per briefwisseling zijn van kracht en onherroepelijk.

 

 1. De goederen blijven ons in eigendom verworven tot bij volledige betaling van de factuur.

 

 1. Wanneer de goederen niet worden geleverd geschiedt terugbetaling van de voorschotten zonder intrest noch schadevergoeding.

 

 1. De geschillen kunnen alleen worden beslecht door de Rechtbank te Brussel.

 

 1. Artikels die in depot geplaatst worden blijven de eigendom van de verkoper tot hun betaling. Wanneer die verkocht worden, moet de aankoper onmiddellijk de verkoper schriftelijk cerwittigen end de factuur wordt onmiddelijks betaald.A

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s